Dotační oblast: Krajina

Zajistíme dotaci na zlepšování životního prostředí ve Vaší obci prostřednictvím individuálních projektů, jejichž cílem je zkvalitnění veřejného prostoru a ovzduší, vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody v krajině. Jedná se zejména o výsadbu stanovištně vhodných stromů, zpracování krajinných studií a plánů, realizaci přírodě blízkých opatření v krajině i sídlech, podporu EVVO, nebo realizace protipovodňových opatření.

21. září, 2022

Dotace na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny

Máte zájem o revitalizaci obecního vodního toku či o tvorbu a obnovu ekostabilizačních prvků v krajině? Chybí vám však finanční prostředky na realizaci projektu?Získejte dotaci od Ministerstva životního…

Podporované oblasti dotací