Dotace na výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů i bytových domů pro obce

Integrovaný regionální operační program nabízí podporu pro výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravu pro potřeby sociálního bydlení. Nové podmínky podpory sociálního bydlení zohledňují skutečné náklady na stavební práce a materiál! Pokrytí přímých nákladů projektu činí nově až 68 000 korun na m2.

V rámci 101. a 102. dotační výzvy IROP lze podpořit:

Pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením. Pořízením se myslí:

 • nákup objektů, domů, bytů a pozemků;
 • nákup a dostavba nedokončených staveb;
 • výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb (čistička odpadních vod, septik, trafostanice, domovní nebo externí kotelna, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny);
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu;
 • nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku.

Co je to sociální byt?

Sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením – byt je vybaven umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou. Byt je uzavíratelný a uzamykatelný. Podlahová plocha jednotlivých obytných místností není menší než 8 m2; pokud byt tvoří jedna (samostatná) obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. Byt je napojen na vodovod, v bytě je možný odběr elektrické energie, má funkční vytápění s možností regulace tepla. V bytě nejsou závady ohrožující život nebo zdraví osob, např. trhliny v nosných konstrukcích (stěny, sloupy, stropy atd.), poškozené rozvody elektřiny nebo plynu atd. V bytě jsou splněny základní požadavky požární bezpečnosti. Byt je bez plísní, vlhkých skvrn na omítce apod.

Sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu.

Pro koho jsou sociální byty určeny?

V podpořených bytech budou mít možnost bydlet lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují některá kritéria bytové nouze – například žijí v přeplněné domácnosti, dostali výpověď z nájemního bytu, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň jejich příjmy nesmí přesáhnout částku, která u jednočlenných domácností zhruba odpovídá běžnému důchodu.

Mezi příklady způsobilých nákladů lze uvést:

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy

 • výstavba nových sociálních bytů
 • adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení;
 • rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu;
 • rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu;
 • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády);
 • zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Nákup stavby

 • nákup objektů, domů a bytů.

Pořízení majetku / Pořízení vybavení staveb

 • pořízení základního vybavení bytové jednotky, včetně nábytku.

Daň z přidané hodnoty

Mezi nepřímé náklady (tvoří 7% z celkových přímých výdajů projektu) lze zahrnout také náklady na financování dokumentace žádosti o podporu, projektové dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu; administrativní kapacity a řízení projektu atd.

Zahájení realizace projektu není časově omezeno. Výdaje jsou tedy způsobilé, pokud vznikly po 1. 1. 2021

Důležité informace pro nakládání s nájemními byty:

 • Doba udržitelnosti projektu je minimálně 20 let.
 • Příjemce nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. kauce).
 • Režim de minimis – Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu nesmí překročit 84,7 Kč/ m2 podlahové plochy bytu  – stanovuje MMR, je možné navýšení limitu v budoucnu. Kromě nájemného je možné po nájemníku požadovat také úhradu za služby spojené s užíváním bytu, drobných oprav a údržby bytu.
 • Režim SOHZ – nájemné možno stanovit i nad limit platný pro režim de minimis, a to až do výše 50 % tržního nájemného stanoveného odhadcem či dle aktuálně platných cenových map nájemného zveřejňovaných Ministerstvem financí.
 • Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na 1 kalendářní rok a nejdéle na 5 let s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.
 • Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.
 • V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do 4 měsíců od ukončení nájemní smlouvy s předchozím nájemníkem sociálního bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny.

Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
90 000 000 Kč
Výše dotace:
85 % (MRR), 70 % (PR)
Číslo a druh výzvy:
101. výzva IROP - Sociální bydlení II. - SC 4.2 (MRR), průběžná
102. výzva IROP - Sociální bydlení II. - SC 4.2 (PR), průběžná
Datum příjmu žádostí:
21. 2. 2024 - 21. 2. 2025
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Zavolejte nám: 797 979 530