Dotační oblast: Voda a sucho

Zajistíme pro Vás dotaci na rybníky, poldry, úpravy a zkapacitnění vodních koryt, vybudování, či rozšíření informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů (bezdrátové rozhlasy), nebo digitální povodňové plány obcí, měst, ORP a krajů, nebo protipovodňová opatření. Připravíme žádost o dotaci na studie odtokových poměrů či plány na předcházení sucha.

30. května, 2023

Dotace na protipovodňová opatření

Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 nabudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu nových digitálních povodňových plánů, generelu…

21. října, 2022

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a podporu budování vsakovacích…

21. září, 2022

Dotace na výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží

Máte v majetku obce rybník či vodní nádrž, která je v nevyhovujícím stavu nebo máte plány vystavět vodní plochu novou? Chybí…

Podporované oblasti dotací