Dotační oblast: Voda a sucho

Zajistíme pro Vás dotaci na rybníky, poldry, úpravy a zkapacitnění vodních koryt, vybudování, či rozšíření informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů (bezdrátové rozhlasy), nebo digitální povodňové plány obcí, měst, ORP a krajů, nebo protipovodňová opatření. Připravíme žádost o dotaci na studie odtokových poměrů či plány na předcházení sucha.

21. září, 2023

Dotace na krajinné prvky a malé vodní nádrže

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a…

3. srpna, 2023

Dotace na zadržování vody v krajině

Využijte dotaci z Národního programu Životního prostředí na revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv, budování…

22. května, 2023

Dotace na protipovodňová opatření

Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 nabudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu…

21. října, 2022

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových…

Podporované oblasti dotací