Dotace na výstavbu nájemních bytů

Podpora pro výstavbu nájemních bytů pro všechny právnické osoby z Programu Nájemní bydlení. Finanční prostředky na výstavbu nájemního bydlení lze získat formou dotace, zvýhodněného úvěru či kombinací dotace a úvěru. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně a program platí pro celé území ČR. Navíc je možné podat žádost také na již zahájené projekty!

V rámci dotační výzvy 1/NB/2023 lze podporu využít na následující oblasti:

 • výstavba bytového domu s nájemními byty,
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt,
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt,
 • stavební úprava rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení,
 • stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení.

Způsobilými náklady jsou náklady na výstavbu nájemního bytu nebo bytového domu včetně příslušenství, bez kterého nelze nájemní byt či bytový dům užívat, tedy včetně příslušenství bytu a společných prostor.

Jsou to například i náklady na:

 • zařízení staveniště,
 • pozemní úpravy a stavební práce,
 • demoliční práce včetně uložení na skládce,
 • stavební a technický dozor,
 • revize a zkoušky,
 • základní vybavení bytů.

Podpora v rámci tohoto programu je poskytována formou:

 1. Dotace

Může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 31 mil. Kč na projekt. Maximální výše podpory se odvíjí také od zvoleného režimu podpory (de minimis/GBER).

 • Zvýhodněný úvěr

Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 111,6 mil. Kč na projekt. Maximální doba splácení úvěru je 30 let. Úroková sazba je ve výši základní sazby EU pro ČR, snížená až o 3 % (nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně) a je fixní po celou dobu splácení úvěru.

 • Kombinace dotace a úvěru

Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru může být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Výši dotace a úvěru lze libovolně kombinovat, platí však, že maximální výše dotace může být 25 % celkových způsobilých nákladů.

V rámci programu jsou stanoveny následující podmínky:

 • Podlahová plocha nájemního bytu nesmí překročit 120 m2, přičemž podporu lze poskytnout pouze do výše nákladů na výstavbu 80 m2 podlahové plochy bytu.
 • Výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě.
 • Žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let.
 • Žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby.
 • Stavba je povolena podle stavebního zákona.

Z hlediska podmínek pro nakládání s nájemními byty lze uvést například:

 • Doba udržitelnosti je minimálně 20 let.
 • Nájemné bude sjednáno ve výši obvyklé v daném místě a čase.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena nejméně na 1 rok.
 • Vlastnické právo k bytu nebo bytovému domu nebude převedeno na jinou osobu ani zatíženo zástavním právem.
 • Alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází.

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
až 90 % celkových způsobilých výdajů (dotace max. 25 %, zvýhodněný úvěr max. 90 % a kombinace dotace a úvěru max. 90 %)
Číslo a druh výzvy:
Výzva č. 1/NB/2023
Datum příjmu žádostí:
15. 5. 2023 – 15. 9. 2023
Dotační program:
Státní fond podpory investic
Oprávněný žadatel:
právnická osoba (včetně obce)

Zavolejte nám: 797 979 530