Dotační podpora rozvoje cestovního ruchu v obcích

IROP zahájil příjem žádostí o dotaci na rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu s důrazem na rekreační a volnočasové aktivity. Otevřeny jsou 2 výzvy – 81. výzva IROP  určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a 82. výzva IROP pro projekty na území přechodových regionů. Podpora může směřovat například na naučné stezky, navigační systémy měst a obcí, odpočívadla pro turisty, parkoviště, sociální zařízení u atraktivit cestovního ruchu, nová nebo rekonstruovaná turistická informační centra, nově vybudované nebo revitalizované turistické trasy včetně značení, nebo veřejnou infrastrukturu pro vodáckou a vodní turistiku.

 Výzvy č. 81 (MRR) a 82 (PR) jsou zaměřeny na:

 1. zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu
 2. zlepšení dostupnosti a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu

Podporována je realizace těchto aktivit:

 • Naučné stezky:
  • realizace tematických naučných stezek,
  • turistické značení,
  • doprovodná zeleň,
  • informační tabule a směrovky,
  • aplikace,
  • interaktivní tematické herní prvky pro děti,
  • odpočívadla,
  • osvětlení (pouze v zastavěném území),
  • mobiliář,
  • bezbariérové prvky,
  • elektronické sčítače pro monitoring návštěvnosti.
 • Navigační systémy měst a obcí:
  • modernizace a výstavba/instalace SMART navigačních a informačních systémů,
  • elektronické informační tabule/panely,
  • fyzické prvky navigačních/orientačních systémů měst a obcí (soubor směrovníků/informačních tabulí/panelů, infopointů).
 • Odpočívadla:
  • budování odpočívadel,
  • mobiliář,
  • parkovací místa pro jízdní kola,
  • informační tabule/panely,
  • fotopointy.
 • Parkoviště:
  • budování záchytných parkovišť na výchozích bodech,
  • vybudování sociálního zařízení,
  • informační tabule,
  • bezbariérové prvky,
  • odpočívadla,
  • mobiliář,
  • závorová zařízení, odbavovací a platební systém,
  • veřejné osvětlení,
  • místa pro obytný vůz/karavan,
  • veřejně přístupná dobíjecí stanice sloužící k dobíjení parkujících elektrických osobních vozidel, jízdních kol nebo karavanů za cenu v místě a čase obvyklou,
  • úschovny kol a zavazadel (uzamykatelné boxy),
  • fotopointy,
 • Sociální zařízení:
  • budování a revitalizace sociálního zařízení (např. WC, sprchy, umyvadla, přebalovací pult).
 • Turistická informační centra (TIC):
  • rekonstrukce a modernizace stávajících a budování nových TIC,
  • mobiliář, výstavní prostory,
  • zabezpečovací zařízení,
  • HW, SW, promítací zařízení pro potřeby prezentace turistické nabídky,
  • elektronické sčítače pro monitoring návštěvnosti,
  • sociální zařízení včetně přebalovacího pultu,
  • bezbariérové prvky,
  • uzamykatelný prostor pro úschovnu zavazadel,
  • expozice.
  • Součástí projektu TIC může být úprava nejbližšího okolí TIC – parkovací místa pro vozidla návštěvníků TIC, parkovací místa pro jízdní kola, nabíjecí stanice pro elektrokola, vývěska, infopoint, mapa místa a okolí, doprovodná zeleň.
 • Turistické trasy:
  • budování a revitalizace sítě značení turistických tras (pěší, běžecké, hipo, běžkařské) a revitalizace pěších a hipostezek s přírodním povrchem,
  • vyznačení nových úseků páteřních, regionálních a lokálních tras,
  • změna vedení značených tras, zvýšení bezpečnosti značených tras, úpravy značených tras ve vazbě na nárůst návštěvnosti,
  • změna/přizpůsobení vedení značených tras podmínkám mezinárodní/národní certifikace,
  • vlastní budování stezky pro značené turistické trasy,
  • vyhlídková místa a plošiny,
  • úvaziště pro koně, mobiliář, odpočívadla, informační tabule, turistické značení, bezbariérové prvky,
  • elektronické sčítače pro monitoring návštěvnosti,
  • fotopointy.
 • Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu:
  • zřízení veřejného přístaviště,
  • sjezdy, mola, přístavní hrany, výložníky pro lodě,
  • ostrůvky pro plavce,
  • zařízení k likvidaci šedé vody, doplňování pitné vody,
  • sociální zařízení, odpočívadla, mobiliář, informační tabule.

Dílčí aktivity mohou být v projektu kombinovány, ale podmínkou je zaměření projektu minimálně na dvě oblasti z následujících:

 • odpočívadla;
 • parkoviště;
 • sociální zařízení;
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu;
 • turistické trasy a jejich značení;
 • naučné stezky;
 • navigační systémy;
 • turistická informační centra (projekt zaměřený na turistické informační centrum může být předložen jako samostatný projekt bez nutnosti kombinace s dalšími dílčími aktivitami).

Další důležité informace k výzvám:

 • Vytvořená doprovodná infrastruktura (odpočívadla, sociální zařízení a parkoviště) musí být umístěna ve vzdálenosti maximálně 1000 m od tras a atraktivit cestovního ruchu po přístupové komunikaci.
 • Parkoviště u destinace cestovního ruchu musí být realizováno v obci do 40 000 obyvatel a navázáno na existující nebo novou značenou turistickou trasu/naučnou stezku.
 • Sociální zařízení musí být veřejně přístupné, otevřené denně dle sezóny na daném území. Použití sociálního zařízení může být zpoplatněno.
 • Výstavba stezek lze pouze s přírodním povrchem (mlatový povrch, povalový chodník) a mimo zastavěné území.
 • Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.
 • V případě turistických a naučných tras je nutná spolupráce s Klubem českých turistů a konzultace s místně příslušnou (krajskou, oblastní nebo lokální) destinační společností.
 • V rámci realizace naučných stezek, odpočívadel a parkovišť jsou způsobilými výdaji rovněž demolice objektů podmiňující jejich výstavbu.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie proveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
2 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
10 000 000 Kč (u projektů mimo režim veřejné podpory)
Výše dotace:
60 % (MRR), 50 % (PR)
Číslo a druh výzvy:
81. (MRR) a 82. (PR) Průběžná
Datum příjmu žádostí:
9. 4. 2024 – 10. 9. 2024 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
Obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, organizace zřizovaná nebo zakládaná obcí/krajem, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církev, církevní organizace, státní podnik.

Zavolejte nám: 797 979 530