Dotace na zpracování místní energetické koncepce

Využijte až 95 % dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na zpracování místní energetické koncepce, která pomůže optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.

Aktuální dotační výzva č. NPO 3/2024 je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Mezi způsobilé výdaje patří:

 • výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci);
 • výdaje na tisk koncepce;
 • výdaje na grafickou úpravu koncepce.

Díky energetické koncepci budete lépe připraveni na:

 • fotovoltaické projekty,
 • rekonstrukce obálek budov,
 • zbavení se závislosti na plynu pro vytápění,
 • výměnu technického zařízení budov,
 • optimalizace energetických toků,
 • komunitní energetiku,
 • snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace k výzvě:

 • DPH není způsobilým výdajem.
 • Dotace je poskytována ex ante, tedy předem.
 • Dotace má neinvestiční charakter, její realizací tedy nevzniká investiční majetek.
 • Dotace je vyplácena v režimu de minimis, neboli podpory malého rozsahu.
 • Za způsobilé výdaje se považují výdaje vzniklé a uhrazené od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.
 • Příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 3 let od ukončení realizace projektu.
 • Dotace bude vyplacena až na základě uskutečněného výběrového řízení na dodavatele díla a vysoutěžené ceny.
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO.
 • Obsah, struktura a popis místní energetické koncepce je uveden v Metodické pokynu pro žadatele.

Všechny povinné přílohy žádosti o dotaci pro vás zajistíme, vypracujeme a podáme online v systému AIS MPO!

Máte zájem o dotaci na zpracování místní energetické koncepce s výší dotace až 95 %? Chybí Vám na realizaci takového projektu finanční prostředky či jen chcete ušetřit peníze z rozpočtu obce? Využijte dotaci od MPO z Národního plánu obnovy na zpracování místní energetické koncepce! Zařídíme kompletní zpracování žádosti, včetně příloh a její podání v systému AIS MPO. V další fázi za vás realizujeme výběrové řízení a také vypracujeme povinné závěrečné vyhodnocení celé akce.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
viz Výše dotace
Výše dotace:
• 450 000 Kč, nejvýše však 95 % způsobilých výdajů pro obce a dobrovolné svazky obcí do 5 tis. obyvatel,
• 500 000 Kč, nejvýše však 90 % způsobilých výdajů pro obce a dobrovolné svazky obcí do 10 tis. obyvatel,
• 550 000 Kč, nejvýše však 85 % způsobilých výdajů pro obce a dobrovolné svazky obcí nad 10 tis. obyvatel
Číslo a druh výzvy:
Výzva č. NPO 3/2024, Průběžná
Datum příjmu žádostí:
5. 12. 2023 – 30. 6. 2025 (nebo do vyčerpání alokace)
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
Veřejnoprávní právnické osoby – obec (město, městys, statutární město), městská část, svazek obcí

Zavolejte nám: 797 979 530