Energetické úspory památkově chráněných budov

Modernizační fond nabízí možnost dotace na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru., která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

V rámci dotační Výzvy ENERGov č. 2/2023 lze získat dotaci na:

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov:
  • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
  • Systémy využívající odpadní teplo.
  • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
  • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
  • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (zavedení energetického managementu, rekonstrukce předávacích stanic tepla, rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou).
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov:
  • Modernizace vnitřního osvětlení.
  • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
  • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu:
  • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy:
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.

 • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové akumulace.
  • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Další informace k výzvě:

 • Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkové dotace pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanovena základní úroveň jednotkových nákladů, dle stupňů rozsahu renovace budovy.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 10 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu a snížení konečné spotřeby energie o 10 %.
 • Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Oprávněný žadatel: městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému AIS SFŽP, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
prostřednictvím tzv. jednotkové dotace
Číslo a druh výzvy:
ENERGov č. 2/2023, jednokolová
Datum příjmu žádostí:
16. 10. 2023 - 29. 2. 2024
Dotační program:
Modernizační fond

Zavolejte nám: 797 979 530