Dotace na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic nabízí obcím a krajům dotaci na revitalizaci území se starou stavební zátěží v rámci programu NPO brownfieldy, financovaného z Nástroje pro oživení a odolnost v roce 2023. Cílem výzvy je revitalizace zanedbaných a nevyužívaných brownfieldů za účelem vzniku občanského vybavení, které bude sloužit například ke vzdělávání, kultuře či zdravotním službám.

Aktuální dotační výzva č. 8 je zaměřena na podporu revitalizace brownfieldů a jejich plnohodnotného využití v dalším rozvoji. Revitalizací brownfieldů následně vznikne občanské vybavení, které bude sloužit široké veřejnosti.

Revitalizace zahrnuje vždy stavební úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu.

Občanským vybavení se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro následující účely:

  1. vzdělávání, výchovu nebo sport;
  2. kulturu;
  3. společenské účely;
  4. sociální služby nebo péči o rodinu;
  5. potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva;
  6. plnění úkolů v rámci veřejné správy; nebo
  7. zdravotní služby.

Pojmem brownfield se rozumí pozemek, popřípadě ucelený soubor souvisejících pozemků, a stavba, která je součástí tohoto pozemku nebo se na něm nachází a která není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána.

Dotace musí být použita na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldu, tzn., že minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií. Zbylých 10 % dotace je možné použít na libovolný jiný způsobilý náklad.

K žádosti nutno doložit zejména znalecký posudek prokazující, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu, projektovou dokumentaci revitalizace a vizualizace projektu, položkový rozpočet revitalizace a PENB.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
30 000 000 Kč
Výše dotace:
100 %
Číslo a druh výzvy:
8/NPOBF/2023 kolová
Datum příjmu žádostí:
15. 9. — 16. 10. 2023
Dotační program:
SFPI (NPO)
Oprávněný žadatel:
územní samosprávný celek

Zavolejte nám: 797 979 530