Dotace na výstavbu cyklostezek

SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

Do 30.6.2023 je možné podávat žádosti o dotaci na výstavbu a opravy cyklistických stezek a také na zřízení jízdních pruhů pro cyklisty. Při budování cyklopruhů jsou uznatelné i náklady na stavební úpravy nutné pro bezpečné napojení na začátku a na konci cyklopruhu. Uznatelné jsou i výdaje na přejezdy pro cyklisty a nasvícení cyklostezek. Výše dotace je 85%. V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů.

Uznatelné budou jen náklady vzniklé po 1. březnu 2023. Příspěvek bude možné čerpat buď v letech 2023-2024 nebo 2024-2025. Oproti minulým výzvám již nebude nutné dokládat k závěrečnému vyhodnocení akce majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených realizací akce. Značná část rozpočtu SFDI pro rok 2023 pro cyklostezky je určena na financování akcí schválených v loňském roce. V roce 2023 tak bude možné zasmluvnit jen minimum akcí schválených v roce 2023. Počítejte tedy s financemi nejdříve v roce 2024.

Uznatelnost nákladů

Uznatelné jsou náklady, které přímo souvisí s budováním cyklostezky a cyklopruhů. U souvisejících prací je SFDI dosti striktní. Vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25 % celkových uznatelných nákladů. Žadatel je povinen zajistit, aby v rámci Soupisu prací byly samostatně vyčleněny vyvolané náklady. Nejčastěji se žadatelé ptají na uznatelnost těchto nákladů:

Veřejné osvětlení – Je uznatelné jen pro nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce a jejich adaptačních zón, které je příslušenstvím stezky pro cyklisty a chodce, a které splňuje požadavky dle TKP.

Dešťová a splašková kanalizace – Uznatelné jsou jen kanalizační vpusti, šachty a přípojky sloužící k odvodu povrchových vod z pozemní komunikace (cyklistické stezky, přilehlé vozovky, přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce).

Zatrubnění stávajících příkopů – Uznatelné jsou pouze propustky, které jsou příslušenstvím komunikace, a dále nezbytné zatrubnění stávajících příkopů pod tělesem cyklistické stezky, jež je vyvolaným nákladem.

Mobiliář a sadové úpravy (např. lavičky, odpadkové koše, osvětlení, informační tabule, čekárny autobusových zastávek) – Tyto položky nejsou uznatelným výdajem. Výjimkou jsou zábradlí a dopravně bezpečnostní sloupky či zábrany vjezdu motorových vozidel na cyklistickou stezku, informační tabule zvyšující bezpečnost dopravy.

Shrnutí

Výzva SFDI je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Výstavbu cyklistické stezky, společně s možnou výstavbou či rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, včetně jejich nasvětlení, které jsou součástí stezky pro cyklisty.
  • Opravu cyklistické stezky.
  • Zřízení jízdního pruhu pro cyklisty na místní komunikaci, nebo na silnici II. / III. třídy. Uznatelnými náklady na realizaci cyklopruhů jsou zejména náklady na vodorovné a svislé DZ a na dopravní zařízení na zvýšení bezpečnosti a náklady na případné stavební úpravy napojení na začátku a konci cyklopruhu pro bezpečné pokračování cyklistů.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci se stavebním povolením a položkový rozpočet.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.

Slovníček pojmů

Cyklistická stezka je ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel.

Oprava je činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození cyklistické stezky za účelem jejího uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jedná se o změnu dokončené cyklistické stezky, při které se zachovává vnější ohraničení cyklistické stezky, a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy cyklistické stezky i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k jejímu technickému zhodnocení.

Ochranný jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným pouze vodorovnou dopravní značkou č. V14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, která je na vozovce vyznačena pomocí vodorovné dopravní značky č. V2b „Podélná čára přerušovaná“.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy vyznačeným vodorovnou dopravní značkou č. V14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, která je na vozovce vyznačena pomocí vodorovné dopravní značky č. V2a „Podélná čára přerušovaná“, případně doplněná vodorovnou dopravní značkou č. V1a „Podélná čára souvislá“, současně se svislou dopravní značkou č. IP 20a „Vyhrazený jízdní pruh“


Minimální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Maximální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
SFDI Cyklostezky
Datum příjmu žádostí:
21. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Dotační program:
SFDI
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená obcí

Zavolejte nám: 797 979 530