Dotace na modernizaci či výstavbu kompostáren a bioplynek

Od září startuje příjem žádostí o dotaci do Národního programu Životního prostředí na pořízení vybavení na aplikaci kompostu odpadového původu na ZPF(zemědělský půdní fond) pro zemědělce, provozovatele kompostáren a bioplynových stanic nebo na podporu pro navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Aktuální dotační výzva s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

Aktivita A:

  • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu odpadového původu na ZPF pro zemědělce.
  • Mezi způsobilé přímé realizační výdaje lze zahrnout pouze výdaje na pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu.
  • Maximální míra podpory je 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita B:

  • Pořízení vybavení na aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ZPF pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic.
  • Způsobilé přímé realizační výdaje jsou pouze pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu, či specifického aplikátoru digestátu či fugátu z bioplynové stanice.
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita C:

  • Podpora pro navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelných odpadů (intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren; výstavba nových komunitních kompostáren; výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS)
  • Způsobilé přímé realizační výdaje jsou veškeré dodávky a stavební práce potřebné pro plnění účelu projektu.
  • Pořízení manipulační techniky s elektrickým pohonem je způsobilým nákladem.
  • Maximální míra podpory činí 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nezpůsobilým výdajem.

Náklady na „Certifikaci kompostu dle ISO norem (ČSN 465735)“ jsou způsobilé do výše 50 000 Kč bez DPH.

Projektová příprava včetně zajištění povinné publicity je způsobilým výdajem max. do výše 5 % z celkových přímých realizačních výdajů (publicita max. do výše 5 tis. Kč bez DPH).

Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému AIS SFŽP, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
750 000 Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
dle požadované aktivity
Výše dotace:
60-70 %
Číslo a druh výzvy:
6/2023/ průběžná
Datum příjmu žádostí:
1. 9. 2023 – 1. 5. 2024
Dotační program:
Národní program Životní prostředí
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, městské části hlavního města Prahy, fyzické osoby podnikající a další.

Zavolejte nám: 797 979 530