Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních i středních škol

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond možnost dotace na výstavbu energeticky efektivních školních budov. Výzva má za cíl podpořit energetickou soběstačnost a zároveň přispět k řešení nedostačující kapacity mateřských, základních a středních škol. Výzva potrvá od poloviny října do konce listopadu 2023.

V rámci dotační Výzvy ENERGov č. 3/2023 lze získat dotaci na:

  • Výstavbu budov v pasivním energetickém standardu
  • Výstavba plusových (nulových) budov

Další informace k výzvě:

  • Podpora na realizaci projektu (včetně projektové přípravy, činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP a propagace) je poskytována v závislosti na dosažených hodnotách spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově.
  • Žádost o dotaci mohou podávat rovněž projekty bez platného stavebního povolení nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
  • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději 5 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
  • Nejsou podporovány projekty, kde bude jako zdroj vytápění využit zemní plyn.
  • Výzva je určena pouze k podpoře výstavby budov mateřských, základních a středních škol (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště) dle zákona č. 561/200 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie.

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému AIS SFŽP, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
200 000 000 Kč
Výše dotace:
30-50 %
Číslo a druh výzvy:
ENERGov č. 3/2023, jednokolová
Datum příjmu žádostí:
16. 10. 2023 - 30. 11. 2023
Dotační program:
Modernizační fond
Oprávněný žadatel:
městské části hlavního města Prahy, obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, státní organizace, národní podnik, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Zavolejte nám: 797 979 530