Dotace na zpracování studií a plánů

V srpnu začal příjem žádostí o dotaci na zpracování studií a plánů, tj. plánu územního systému ekologické stability, studie systémů sídelní zeleně a územní studie krajiny, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. 

Aktuální dotační výzva č. 51 je zaměřena na zpracování studií a plánů uvedených níže:

  • plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP),
  • studie systému sídelní zeleně,
  • územní studie krajiny.

STUDIE A PLÁNY

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Studie systému sídelní zeleně je strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené, soukromé), který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům).

Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny a jejích funkcí s využitím koordinační úlohy územního plánování. ÚSK se zabývá jak volnou krajinou, tak sídly, jakož i vzájemnými vztahy sídel a volné krajiny

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Mezi způsobilé výdaje projektu patří zejména zpracování nových či aktualizace stávajících plánů ÚSES, studií systému sídelní zeleně nebo územních studií krajiny.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít zpracovaný odborný posudek Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci výzvy nebudou podporovány projekty na území katastrů zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, které jsou způsobilé pro podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST). Pro tyto lokality byly vyhlášeny samostatné výzvy v rámci OPST.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému ISKP21+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
100 000 Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Výše dotace:
95 %
Číslo a druh výzvy:
51. výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
16. 8. 2023 – 31. 7. 2024
Dotační program:
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Oprávněný žadatel:
Pro plány ÚSES obce s rozšířenou působností, újezdní úřady;
Studie systému sídelní zeleně: obce, městské části hlavního města Prahy;
Územní studie krajiny: obce s rozšířenou působností.

Zavolejte nám: 797 979 530