Dotační podpora projekčních činností na výstavbu bytových domů pro obce

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu bytových projektů. Výzva má obcím pomoct s finančními náklady na projektovou dokumentaci pro výstavbu či rekonstrukci bytových domů až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele.

V rámci dotační výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

 • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce.
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
 • Realizace architektonické soutěže.
 • Příprava smluv typu PPP a EPC.

Další informace:

 • Budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit nájemního bydlení.
 • Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu bytových domů, bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení se 4 a více byty, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena vč. rekonstrukcí, kterými se rozumí přístavba, nástavba a dostavba.
 • Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.
 • V případě, že je předmětem podpory / výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo projektová příprava EPC, do 10 let od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce (získání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) na základě podpořeného výstupu.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026. Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací zahrnutých v projektu nebo s ním souvisejících. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2023.

Způsobilými výdaji jsou:

 • přípravná činnost pro odkupy pozemků, znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum apod., bezprostředně související s projektovanou budovou nebo její renovací;
 • projekční činnost ve výstavbě – projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, DUSP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 2023); projektová dokumentace o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů;
 • dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby pro dostupné bydlení a bezprostředně související dopravní a technickou infrastrukturu atd.;
 • inženýrská činnost pro zajištění všech potřebných podkladů pro vydání rozhodnutí úřadů pro povolení stavby a pro získání potřebných povolení staveb;
 • projektová studie stavebně technologického řešení;
 • právní a expertní služby související s přípravou stavby vč. přípravy zadávacích řízení na projektovou přípravu a realizaci;
 • územní studie a koncepční rozvahy o území, regulační plány, změny územních plánů atd.;
 • přepracování již vyhotovené / nevyhovující projektové dokumentace dle podmínek věcné způsobilosti;
 • inženýrské činnosti;
 • expertní, právní a konzultační služby;
 • poplatky za licenční zařízení;
 • publicita projektu;
 • služby spojené s pronájem SW, HW, nákupem dat apod;
 • proces certifikace podpořené dokumentace a s tím spojené náklady;
 • pořízení a využití BIM;
 • příprava smluv PPP/EPC a s tím spojené náklady;
 • posudky nezbytné pro zpracování předmětu podpory, např. studie EIA, energetický posudek atd.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému MS 2014+, po kompletní administraci projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
10 000 000 Kč bez DPH
Výše dotace:
Nástroj pro oživení a odolnost – 100 % bez DPH
Číslo a druh výzvy:
Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)
Datum příjmu žádostí:
20. 11. 2023 - 30. 4. 2024 (14:00)
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
obce; organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví dané obce; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví hlavního města Prahy; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví dané městské části; kraje; organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100 % vlastnictví daného kraje; organizační složky státu; příspěvkové organizace složek státu; církve a náboženské společnosti.

Zavolejte nám: 797 979 530