Finanční podpora přípravy projektů pro obce – pořízení PD, realizace studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu projektů. Výzva má obcím pomoct s finančními náklady na projektovou dokumentaci, přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb, studii proveditelnosti či realizací architektonické a urbanistické soutěže.

V rámci dotační výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

 • Pořízení projektové dokumentace – např. projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení ad.
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studie stavebně technologického řešení.
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
 • Realizace architektonické a urbanistické soutěže.
 • Příprava smluv typu Design and Build, PPP a EPC.

Typy podporovaných projektů:

 • výstavba či rekonstrukce cyklostezky;
 • výstavba či rekonstrukce škol;
 • výstavba či rekonstrukce zdravotnických zařízení;
 • výstavba či rekonstrukce malých zařízení poskytujících sociální služby;
 • výstavba či rekonstrukce/modernizace kulturních a sportovních center;
 • pořízení, výměna nebo oprava čistírny odpadních vod;
 • rekonstrukce veřejných budov, bytových domů a revitalizace veřejného prostoru za účelem zvyšování energetické účinnosti;
 • vybudování, úprava, rekonstrukce či propojení vodárenských soustav;
 • zlepšení odpadového hospodářství a recyklace (rekultivace skládek, likvidace ekologických havárií apod.);
 • projekty regenerace brownfieldů za účelem vzniku přírodního úložiště uhlíku nebo veřejného prostoru;
 • vybudování, úprava či rekonstrukce v oblasti ochrany vodních zdrojů;
 • výstavba či rekonstrukce/modernizace dopravního zázemí hromadné dopravy obce;
 • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily;
 • výstavba či rekonstrukce bytových domů.

Další informace:

 • V případě, že je předmětem podpory/výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo Design&Build, nebo projektová příprava EPC, do 10 let od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce (získání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) na základě podpořeného výstupu.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026. Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací zahrnutých v projektu nebo s ním souvisejících. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2023.

Způsobilými výdaji jsou:

 • přípravná činnost pro odkupy pozemků, znalecké a odborné posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum apod., bezprostředně související s projektovanou budovou nebo její renovací;
 • projekční činnost ve výstavbě – projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, DUSP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; projektová dokumentace o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů;
 • náklady na projektovou dokumentaci odstranění staveb, která však musí být vykazována pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami uvedenými ve výčtu podporovaných aktivit a typů projektů.
 • dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby a bezprostředně související dopravní a technické infrastruktury atd.;
 • inženýrská činnost pro zajištění všech potřebných podkladů pro vydání rozhodnutí úřadů pro povolení stavby a pro získání potřebných povolení staveb;
 • projektová studie stavebně technologického řešení;
 • právní a expertní služby související s přípravou stavby vč. přípravy zadávacích řízení na projektovou přípravu a realizaci;
 • územní studie a koncepční rozvahy o území, regulační plány, změny územních plánů atd.;
 • přepracování již vyhotovené/nevyhovující projektové dokumentace dle podmínek věcné způsobilosti;
 • inženýrské činnosti;
 • expertní, právní a konzultační služby;
 • poplatky za licenční zařízení;
 • publicita projektu;
 • služby spojené s pronájem SW, HW, nákupem dat apod;
 • pořízení a využití BIM;
 • příprava smluv PPP/EPC a s tím spojené náklady;
 • posudky nezbytné pro zpracování předmětu podpory, např. studie EIA, energetický posudek atd.;
 • odměna za práci porotců v architektonických soutěžích;
 • proces certifikace podpořené dokumentace a s tím spojené náklady (pouze pro projekty bytových domů).

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému MS2014+, po kompletní administraci projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
250 000 Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
7 500 000 Kč bez DPH
Výše dotace:
100 % bez DPH
Číslo a druh výzvy:
3. výzva - Finanční podpora přípravy projektů v souladu s cíli EU (příprava malých projektů). Průběžná
Datum příjmu žádostí:
29. 2. 2024 (10:00) – 29. 11. 2024 (14:00) V případě přijetí žádostí o podporu v celkovém požadavku 150 % alokace výzvy, bude výzva uzavřena před avizovaným ukončením příjmu žádostí.
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
Obce; organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části; kraje; organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje; církve a náboženské společnosti; nestátní neziskové organizace (spolky, nadace, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby).

Zavolejte nám: 797 979 530