Dotace na krajinné prvky a malé vodní nádrže

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech. V rámci jednotlivých aktivit jsou podporovány projekty na tvorbu nových a obnovu stávajících vodních a vegetačních prvků včetně opatření proti vodní a větrné erozi.

V rámci 46. a 47. výzvy OPŽP jsou podporovány následující typy projektů:

  • Výstavba nových malých vodních nádrží (MVN),
  • Komplexní rekonstrukce malých vodních nádrží (výměna nebo obnova technických objektů MVN, odbahnění stávajících MVN, úprava či obnova břehů a dna MVN včetně tvarování litorálních pásem),
  • Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu,
  • Vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím (litorálních pásem),
  • Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků,
  • Založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, přírodě blízké průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku zatravněním,
  • Založení a/nebo obnova krajinotvorných (extenzivních) sadů,
  • Založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků,
  • Založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami.

46. výzva je určena pro území méně rozvinutých regionů: Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Moravskoslezský, Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský kraj

47. výzva je určena pro území přechodových regionů: – Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2029.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému MS 2021+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
250 000 Kč (bez DPH)
Maximální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Výše dotace:
až 100 % (60 % pro projekty MVN)
Číslo a druh výzvy:
46. a 47. výzva / průběžná
Datum příjmu žádostí:
12. 7. 2023 – 26. 4. 2024
Dotační program:
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Zavolejte nám: 797 979 530