Dotace na protipovodňová opatření

Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 nabudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu nových digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek a podkladů pro stanovení záplavových území či pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.

Dotační výzva č. 48 je zaměřena na podporu preventivních opatření proti povodním a suchu, konkrétně prostřednictvím těchto podporovaných aktivit:

 1. Budování, rozšíření,zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů;
 2. zpracování nových digitálních povodňových plánů;
 3. zpracování analýzy odtokových poměrů a dalších plánů.

Typy podporovaných projektů:

 • Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni;
 • pořízení nových varovných systémů, a to místo stávajících varovných systémů, které jsou starší 15 let a nevyhovují tak aktuálním požadavkům stanoveným HZS ČR (upgrade varovných systémů);
 • tvorba nových digitálních povodňových plánů pro území, kde dosud neexistují;
 • tvorba aktivního harmonogramu činností povodňových komisí;
 • studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných adaptačních opatření s důrazem na ochranu před povodněmi a suchem;
 • generel odtokových poměrů urbanizovaného povodí;
 • plán odvádění extrémních srážek v urbanizovaném území;
 • zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem;
 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ);
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
 • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

 • Spolu s opatřeními „budování, rozšíření nebo upgrade varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovnimusí být pořízen i digitální povodňový plán nebo musí mít žadatel již dříve pořízený digitální povodňový plán aktuální.
 • Opatření „budování, rozšíření nebo upgrade varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na lokální úrovni“a „tvorba digitálních povodňových plánů“ lze podpořit pouze v následujících případech:
  • obec se nachází na vodním toku v oblasti s významným povodňovým rizikem, nebo
  • obec se nachází na vodním toku se stanoveným záplavovým územím – v projektové dokumentaci musí být fotodokumentace ohrožených objektů, nebo
  • obec se nachází na vodním toku bez stanoveného záplavového území – v projektové dokumentaci musí být fotodokumentace ohrožených objektů, zaplavovaných vodou při povodních, dále je nutné doložit písemný záznam o proběhlé povodni (zaplavené ohrožené objekty), či písemný záznam z jednání povodňové komise (zaplavené ohrožené objekty), nebo
  • obec se nenachází na vodním toku, ale nachází se v rizikovém území při přívalových srážkách v ČR – v projektové dokumentaci musí být fotodokumentace ohrožených objektů, zaplavovaných vodou při povodních, dále je nutné doložit písemný záznam o proběhlé povodni (zaplavené ohrožené objekty), či písemný záznam z jednání povodňové komise (zaplavené ohrožené objekty).

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho projektového záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes zajištění potřebných stanovisek a příloh, až po podání žádosti v systému ISKP21+, včetně přípravy výběrového řízení a kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
250 000 Kč (bez DPH)
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
50 % pro projekty na vybudování, rozšíření a upgrade varovných systémů, 85 % pro ostatní projekty
Číslo a druh výzvy:
48. výzva (průběžná)
Datum příjmu žádostí:
28. 6. 2023 – 15. 12. 2023
Dotační program:
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, kraj, příspěvková organizace, státní podnik, organizační složka státu, městská část hl. města Prahy, a další.

Zavolejte nám: 797 979 530