Dotace na zadržování vody v krajině

Využijte dotaci z Národního programu Životního prostředí na revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv, budování tůní, obnovu malých vodních nádrží a na realizaci dalších protipovodňových opatření. Cílem výzvy je zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím projektů efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.

Aktuální dotační výzva č. 5/2023 je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • revitalizace a renaturace vodních toků a niv (např. vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků, obnova říčních ramen v nivě vodního toku, terénní úpravy koryta a opatření zajišťující obnovu přirozeného vodního režimu lužního lesa),
  • zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti,
  • vytváření a obnova tůní (mokřadů),
  • malé vodní nádrže (např. výstavba malé vodní nádrže, obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů malých vodních nádrží, úprava či obnova břehů a dna, odbahnění stávajících malých vodních nádrží),
  • realizace protipovodňových opatření (např. obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů, nebo zakládání povodňových parků).

Mezi přímé realizační výdaje patří rovněž odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení, kácení dřevin, výdaje na nákup nemovitosti / pozemku, poplatek za odnětí pozemku ze ZPF, projektová příprava do výše 6 až 9 % a další.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nezpůsobilým výdajem.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít zpracovaný odborný posudek Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému AIS SFŽP, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
5 mil. Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
100 %
Číslo a druh výzvy:
5/2023 / průběžná
Datum příjmu žádostí:
7. 6. 2023 – 31. 1. 2024
Dotační program:
Národní program Životní prostředí
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, městské části hlavního města Prahy

Zavolejte nám: 797 979 530