Dotace na budování dostupného nájemního bydlení

Státní fond podpory investic připravuje v rámci nového programu Dostupné bydlení dotační výzvu na podporu výstavby bytů, a to pro všechny právnické osoby, tedy rovněž pro územně samosprávné celky. Finanční prostředky lze získat formou dotace, zvýhodněného úvěru, či kombinací dotace a úvěru. Hlavními výhodami programu je kontinuální příjem žádostí, jeho platnost pro celé území ČR, možnost mimořádných splátek a předčasného splacení úvěru bez poplatků. Žádat o podporu lze pouze na projekty, jejichž výstavba doposud nezapočala!

V rámci dotační výzvy na dostupné bydlení lze podporu využít na následující oblasti:

 • novostavba bytového domu;
 • stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě (pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům);
 • stavební úprava rodinného domu, pokud vznikne bytový dům;
 • stavební úprava bytu;
 • pořízení bytu koupí;
 • u všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Mezi způsobilé náklady, na které lze čerpat podporu, patří náklady vynaložené na výstavbu bytu nebo bytového domu, a to včetně příslušenství, bez kterého nelze byt či bytový dům užívat, tedy včetně základního příslušenství bytu a společných prostor. Způsobilými náklady jsou rovněž i náklady na demolici, pokud je nezbytná pro výstavbu.

Podpora v rámci tohoto programu je poskytována formou:

 1. Dotace v kombinaci se zvýhodněným úvěrem

Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů, přičemž při splnění specifických podmínek může být dále navýšena až na 40 % celkových způsobilých nákladů.

 • Zvýhodněný úvěr

Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Maximální doba splácení úvěru je 30 let. Úroková sazba je ve výši základní sazby EU pro ČR, snížená až o 3 % a je fixní po celou dobu splácení úvěru.

V rámci programu jsou stanoveny následující podmínky:

 • Podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy.
 • Výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě.
 • V případě stavební úpravy, nástavby nebo přístavby bude výstavbou dosažena úspora neobnovitelné primární energie.
 • V případě pořízení koupí musí být mezi příjemcem podpory a prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouva k bytu nebo budově s byty.
 • Žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let.
 • Žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby.
 • Na pozemku a stavbě nevázne věcné břemeno ani jiné právo, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů.
 • Stavba je povolena podle stavebního zákona.

Podmínky pro nakládání s nájemními byty:

 • Doba udržitelnosti je minimálně 20 let.
 • Nájemné bude ve výši nákladového nájemného, přičemž výpočet ještě bude upřesněn.
 • Nájemní smlouva bude uzavřena nejméně na 1 rok, nejdéle však na 2 roky.
 • Vlastnické právo k bytu nebo bytovému domu nebude převedeno na jinou osobu ani zatíženo zástavním právem.
 • Alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byty nachází.
 • Členové domácnosti musí splňovat podmínku maximálního čistého příjmu v 8. příjmovém decilu v ČR za rok 2023.

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
dotace 25-40 %,
zvýhodněný úvěr max. 90 %,
kombinace dotace a úvěru max. 90 % CZV.
Číslo a druh výzvy:
bude upřesněno
Datum příjmu žádostí:
říjen 2024
Dotační program:
Státní fond podpory investic
Oprávněný žadatel:
právnická osoba (včetně územně samosprávných celků)

Zavolejte nám: 797 979 530