Dotační podpora projekčních činností na výstavbu nájemního bydlení pro obce

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu bytových projektů. Výzva má obcím pomoct s finančními náklady na projektovou dokumentaci pro výstavbu či rekonstrukci bytových domů až do fáze připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele v oblasti dostupného (vč. sociálního) a udržitelného bydlení.

V rámci dotační výzvy budou podpořeny pouze projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Mezi podporované aktivity patří:

 • Pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce.
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb.
 • Studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost budovy, na výměnu tepelných zdrojů atp. (není podporováno samostatně, pouze společně s další/dalšími podporovanou/podporovanými aktivitou/aktivitami).
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory.
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM.
 • Realizace architektonické soutěže.
 • Příprava smluv typu PPP a EPC.

Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci.

 1. novostavba bytu nebo bytového domu,
 2. změna dokončené stavby, přičemž změnou dokončené stavby se rozumí:
  1. stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
  1. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
  1. stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
  1. stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
  1. stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Další informace:

 • Dostupným nájemním bydlením se rozumí nájem bytu za dostupné nájemné pro vymezené cílové skupiny, a to po dobu nejméně 20 let od okamžiku, kdy mohl žadatel dostupné nájemní bydlení poskytnout poprvé.
 • Sociálním nájemním bydlením se rozumí bydlení, kde jsou cílovou skupinou domácnosti, jejíž členové nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, a jejichž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v 6. příjmovém decilu všech domácností a jejíž členové jsou osoby v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohrožené.
 • Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026. Zahájením realizace projektu se rozumí zahájení prací zahrnutých v projektu nebo s ním souvisejících. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2023.
 • Nelze podpořit aktivity, jejichž realizace byla ukončena před podáním žádosti
  o podporu.
 • V případě, že je předmětem podpory / výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo projektová příprava EPC, do 10 let od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce (získání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) na základě podpořeného výstupu.
 • Každý oprávněný žadatel může do této výzvy podat maximálně dvě žádosti o podporu.

Způsobilými výdaji jsou:

 • přípravná činnost pro odkupy pozemků, znalecké posudky, ekologické audity, průzkumné práce, hydrologický průzkum, geologický průzkum apod., bezprostředně související s projektovanou budovou nebo její renovací;
 • projekční činnost ve výstavbě – projektová dokumentace ve všech fázích projektu, DUR, DSP, DUSP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 2023); projektová dokumentace o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů;
 • dokumentace pro zadání veřejné zakázky, realizační dokumentace včetně návrhu stavby pro dostupné bydlení a bezprostředně související dopravní a technickou infrastrukturu atd.;
 • inženýrská činnost pro zajištění všech potřebných podkladů pro vydání rozhodnutí úřadů pro povolení stavby a pro získání potřebných povolení staveb;
 • projektová studie stavebně technologického řešení;
 • právní a expertní služby související s přípravou stavby vč. přípravy zadávacích řízení na projektovou přípravu a realizaci;
 • územní studie a koncepční rozvahy o území, regulační plány, změny územních plánů atd.;
 • přepracování již vyhotovené / nevyhovující projektové dokumentace dle podmínek věcné způsobilosti;
 • inženýrské činnosti;
 • expertní, právní a konzultační služby;
 • publicita projektu;
 • proces certifikace kvality budov podpořené dokumentace a s tím spojené náklady maximálně však do výše 1 200 000 Kč;
 • pořízení a využití BIM;
 • příprava smluv PPP/EPC a s tím spojené náklady;
 • posudky nezbytné pro zpracování předmětu podpory, např. studie EIA, energetický posudek atd;
 • odměna za práci porotců v architektonických soutěžích.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému MS 2014+, po kompletní administraci projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
10 000 000 Kč bez DPH
Výše dotace:
100 % bez DPH
Číslo a druh výzvy:
5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení) (4.1.3) / průběžná
Datum příjmu žádostí:
2. 5. 2024 - 30. 10. 2024 (14:00)
V případě přijetí žádostí o podporu v celkovém požadavku 150 % alokace výzvy, bude výzva uzavřena před avizovaným ukončením příjmu žádostí.
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
obce; dobrovolné svazky obcí a společenství obcí; organizace zřizované a zakládané obcemi; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; městské části/obvody statutárních měst a jimi zřízené a založené organizace; kraje; organizace zřízené a zakládané krajem.

Zavolejte nám: 797 979 530