Dotace na energetické úspory veřejných budov

Dotace je určena na provedení energeticky úsporné renovace veřejných budov, které povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Příjem žádostí startuje již 1. 7. 2024!

V rámci Výzvy č. 8/2024 lze získat dotaci na:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu např.:
  • Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
  • Rekonstrukce předávacích stanic tepla.
  • Rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější nebo meziokenní stínící prvky.

Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • kondenzační kotel na zemní plyn,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů, včetně bateriové akumulace.
 • Rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE.

Další informace k výzvě:

 • Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. února 2020.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.
 • Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 15. 6. 2026.
 • Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách.
 • V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná neoprávněným příjemcem, jsou max. způsobilé výdaje nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory.
 • Za způsobilé výdaje je považována rovněž projektová příprava, vč. energetického posudku, PENB, organizace zadávacího řízení nebo činnosti odborného technického, autorského dozoru a BOZP, včetně podání žádosti o podporu v AIS SFŽP ČR a případně její další administrace. Dotace na tyto činnosti se pohybuje v rozmezí 3,5 – 7 % z celkových přímých způsobilých realizačních výdajů.
 • Po realizaci projektu nesmí být v řešené budově (budovách) pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.
 • Po realizaci projektu musí řešená budova (budovy) plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov.
 • Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum.

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému AIS SFŽP, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
50-60 %
Číslo a druh výzvy:
8/2024, průběžná
Datum příjmu žádostí:
1. 7. 2024 – 31. 10. 2024
Dotační program:
Národní program Životní prostředí
Oprávněný žadatel:
obce, kraje, DSO, Státní či národní podniky, Správa železnic, státní organizace, Státní příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Městské části hl. města Prahy, Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, Vysoké školy, školy a školská zařízení

Zavolejte nám: 797 979 530