Dotace na fotovoltaiku pro malé i velké obce

Využijte dotaci v rámci Modernizačního fondu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Prodlužuje se termín pro podání žádostí do dotačních výzev číslo 3/2022 a 4/2022 z programu RES+ Modernizačního fondu. Nový termín je stanoven na 29. září 2023.

Aktuální dotační výzva je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Projekty instalace FVE na budovách vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Rozdělení do dvou výzev

V současné době jsou vyhlášeny dvě výzvy, do obou je možné podávat žádosti o dotace do 30.6.2023. Výzva číslo 3/2022 je určena pro obce do 3000 obyvatel a výzva číslo 4/2022 pro obce nad 3000 obyvatel.

Výzva RES+ č. 4/2022 je určena pro větší obce a města na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Obce navíc mohou dotací pokrýt náklady na zařízení k ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Dotaci je možné získat na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele/žadatele. Výše dotace se vypočítává individuálně na základě instalovaného výkonu FVE a kapacity baterií.

Ve výzvě RES+ č. 3/2022 mohou malé obce čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Modelový příklad

Modelovým příkladem může být obec s 2 000 obyvateli, která se rozhodla modernizovat vlastní energetiku s dotační podporou Modernizačního fondu. Obec chce umístit fotovoltaické elektrárny, včetně bateriové akumulace na budovy obecního úřadu a základní školy. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána nejen v těchto dvou objektech, ale také v budově mateřské školy, která se základní školou souvisí. Podmínkou pro zisk dotace je totiž minimální spotřeba 80 % vyrobené energie z fotovoltaických elektráren přímo v obci. K propojení objektů bez vlastní fotovoltaiky s novými výrobnami slouží řídící software a dílčí prvky pro řízení a optimalizaci spotřeby. Instalované jsou ve všech objektech zahrnutých do projektu, tedy nejen v budově OÚ a ZŠ, ale i v mateřské škole. Prostřednictvím těchto prvků bude moci obec optimálně řídit a využívat přebytky vyrobené zelené energie v budoucnu i v objektech, na nichž nebude fotovoltaika instalována. Dle předběžných výpočtů bude spotřeba všech tří objektů představovat 96 % roční výroby nových FVE. Vedle pořízení fotovoltaické elektrárny, bateriových úložišť a prvků optimalizace spotřeby však bylo nutné kvůli instalaci FV panelů opravit střechu obecního úřadu a modernizovat elektrické rozvody ve škole. Náklady na vynucené investice jsou nižší než náklady na instalaci fotovoltaiky, a tudíž jsou v plné výši způsobilé pro podporu a financovatelné v rámci uvedené výzvy. Kapacita ani jedné z pořízených baterií nepřevyšuje instalovaný výkon nových FVE v daném objektu, a jde tedy rovněž o způsobilé výdaje projektu v plné výši. Obec získala na tento projekt dotaci 75 %.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme pro Vás stavebně technické řešení (jak a kde instalovat FVE), energetický posudek (identifikace potřeby energie), zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci, podání žádosti o dotaci v systému AIS SFŽP ČR, zpracování zadávací dokumentace a výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu a zajištění povinné publicity.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
vychází z celkového instalovaného výkonu FVE, případně kapacity bateriové akumulace
Výše dotace:
až 75 %
Číslo a druh výzvy:
ModF RES+ Č. 3/2022 / jednokolová
ModFRES+ Č. 4/2022 / jednokolová
Datum příjmu žádostí:
17. 8. 2022 – 29. 9. 2023
Dotační program:
Modernizační fond
Oprávněný žadatel:
obce do 3 000 obyvatel (výzva č. 3), obce a města nad 3000 obyvatel (4. výzva)

Zavolejte nám: 797 979 530