Dotační příspěvek na zvyšování bezpečnosti dopravy a bezbariérové úpravy chodníků

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí dotační příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu či orientace včetně bezbariérové úpravy chodníků. Podávání žádostí je možné do 8. 7. 2024!

Dotační příspěvek se vztahuje na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo vybraných místních komunikací, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy, popř. na místních komunikacích.

Jednotlivé akce mohou být zařazeny do následujících oblastí:

  • Akce oblast I

První oblastí jsou opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Předmětem jsou investiční akce jako například výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, dále bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy či stavební úprava vlastních autobusových zálivů, přičemž akce z oblasti I musí tvořit jednu celistvou a propojenou bezbariérovou pěší trasu.

  • Akce oblast II

Druhou oblastí jsou potom opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. Předmětem jsou akce investičního i neinvestičního charakteru, jako například výstavba nebo rekonstrukce přechodů, míst pro přecházení, lávek či podchodů pro chodce navazujících na chodníky. Dále také úpravy vjezdu do obce, světelné signalizační zařízení pro řízení provozu či měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel.

Žadatel může v rámci jedné žádosti o poskytnutí příspěvku předložit maximálně jednu Akci oblasti I a jednu nebo i více (bez omezení jejich počtu) Akcí oblasti II.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány v rámci bodového hodnocení, přičemž žádost musí dosáhnout minimálního bodového hodnocení 40 bodů. Maximální počet je 100 bodů, jejichž přidělení se řídí vybranými hodnotícími kritérii.

Příspěvek bude možno čerpat na uznatelné náklady vzniklé nejdříve po 1. květnu 2024.

V případě zájmu o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, sčítání intenzity pěší dopravy, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
1 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
20 000 000 Kč
Výše dotace:
85 % celkových uznatelných nákladů
Číslo a druh výzvy:
Bezpečnost 2025
Datum příjmu žádostí:
do 8. 7. 2024
Dotační program:
SFDI
Oprávněný žadatel:
obec

Zavolejte nám: 797 979 530