Dotace na nakládání s odpady

Od září probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, zaměřených na odpadovou infrastrukturu měst a obcí. V rámci projektu je možné realizovat výstavbu nového či modernizaci stávajícího sběrného dvora v podobě navýšení jeho kapacity. Podpořeny budou rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Výzva č. 4 je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (nádoby na separovaný odpad, zavedení door-to-door systémů sběru odpadů).
  • Infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (domácí kompostéry, RE-USE centra, předcházení vzniku jednorázového nádobí).

Na výzvu č. 4 bude navazovat výzva č. 24 OPŽP 2021-2027, zaměřená na podporu pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a podporu i vznik RE-USE center. Příjem žádostí bude zahájen 21. 12. 2022!

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání analýzy potenciálu produkce odpadů, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč (bez DPH)
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
4. výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
7. 9. 2022 – 30. 6. 2023
Dotační program:
OPŽP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená OSS a ÚSC ad.

Zavolejte nám: 797 979 530