Dotace na centra environmentálního vzdělávání

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí na modernizaci či výstavbu vzdělávacího environmentálního centra zaměřeného na změnu klimatu. V rámci jednotlivých aktivit jsou podporovány komplexní projekty na úpravu či změnu zázemí centra environmentálního vzdělávání, a to včetně terénních úprav, vybavení a pomůcek pro interiér
i exteriér.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je významným preventivním nástrojem politiky životního prostředí.

V rámci 65. výzvy OPŽP jsou podporovány komplexní projekty na úpravu či změnu zázemí centra environmentálního vzdělávání, u kterých dojde k:

 • Maximálnímu snížení konečné spotřeby energie, např. k zateplení konstrukce budovy, výměnou oken, instalací systémů měření a regulace, rekuperací vzduchu a odpadní vody atp., nejlépe za použití materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.
 • Maximálnímu pokrytí spotřeby energie provozu budovy z obnovitelných zdrojů, zejména s využitím solární energie, pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily.
 • Šetrnějšímu nakládání s pitnou, odpadní a dešťovou vodou (např. využití dešťové a šedé vody v budovách, kořenové ČOV, kompostovací WC).
 • Adaptačním a mitigačním opatřením ve venkovním areálu (např. opatření k zadržování a zasakování vody, snižování efektu tepelného ostrova).
 • Využití opatření k realizaci vzdělávacích programů pro relevantní cílové skupiny EVVO (2. stupeň základních škol, střední a vysoké školy a odborná i neodborná dospělá veřejnost).

Kromě modernizace objektu vzdělávacího centra, která zahrnuje stavební práce, dodávky a služby, může být součástí projektu také:

 • interiérové a exteriérové vybavení (např. nábytek, ICT vybavení, audiovizuální prezentační technika, vybavení laboratoří, odborné publikace, didaktické a demonstrační pomůcky – solární zařízení, větrné minielektrárny, meteorologické stanice, dále výukové informační panely, zakládání zelených střech či fasád a další);
 • interpretace modelových opatření veřejnosti (např. simulační hry, modely přibližující použité technologie a provozní řešení, měřicí přístroje pro zkoumání apod.);
 • vývoj a pořízení nových programů a pomůcek pro poskytování klimatického vzdělávání;
 • terénní úpravy pozemku pro vzdělávání o změnách klimatu spojené s ukázkami modelových prvků a pěstebních postupů k mitigaci a adaptaci klimatické změny a k nim příslušející pomůcky (např. nádrže na záchyt dešťové vody, kompostéry, vyvýšené záhony, zahradnické náčiní, vytvoření jezírka či mokřadu ve smyslu adaptačního řešení a další).

Projekt na modernizaci zázemí vzdělávacího centra musí splňovat následující podmínky:

 • V případě rekonstrukce budovy musí budova po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
 • V případě výstavby nových budov (vč. přístaveb a nástaveb) jsou podporovány pouze projekty splňující parametry pasivního standardu.
 • Budova musí být součástí areálu vzdělávacího centra, ve kterém EVVO již probíhá.
 • Environmentální centrum musí mít alespoň tříletou historii činnosti v oblasti EVVO.
 • Součástí povinných příloh je pozitivní stanovisko od krajského úřadu (projektový záměr musí být v souladu s Koncepcí EVVO či jinou strategií).
 • Udržitelnost modernizovaných objektů je 15 let a ostatních prvků (vybavení, pomůcky, terénní úpravy apod.) je doba udržitelnosti 5 let.
 • Vzdělávací centrum musí po dobu udržitelnosti každoročně dosáhnout minimálně 200 účastníkohodin programů klimatického vzdělávání na každý milion obdržené podpory v Kč.
 • Součástí povinných příloh k žádosti je Plán činnosti vzdělávacího centra s výhledem na 3 roky, z kterého musí být zřejmé, že se centrum zaměřuje na klimatické vzdělávání.
 • Jelikož je výzva zaměřena pouze na komplexní projekty, nebudou podporovány projekty spočívající pouze v pořízení vybavení, pomůcek či terénních úprav.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, vytvoření plánu činnosti environmentálního centra, přes zajištění potřebných stanovisek a příloh, až po podání žádosti v systému MS2021+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
3 750 000
Maximální způsobilé výdaje:
50 000 000 Kč, zároveň max. 80 % celkových způsobilých výdajů
Číslo a druh výzvy:
65. výzva / kolová (soutěžní)
Datum příjmu žádostí:
4. 9. 2024 – 31. 1. 2025
Dotační program:
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené ÚSC a OSS, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti.

Zavolejte nám: 797 979 530