Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalších opatření, přispívajících k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami

Aktuální dotační výzva č. 19 je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Realizace protipovodňových opatření (např. vytváření povodňových koryt, tůní, obnova, výstavba a rekonstrukce suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů, vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů aj.)
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití (povrchová vsakovací a retenční zařízení, suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné aj.)

Oprávněný žadatel je obec, DSO, kraj, příspěvková organizace ad. Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému ISKP21+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
19. výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
14. 9. 2022 – 31. 10. 2023
Dotační program:
OPŽP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, příspěvková organizace ad.

Zavolejte nám: 797 979 530