Dotace na rekonstrukce malých vodních nádrží

Nový dotační podprogram Ministerstva zemědělství na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí nabízí dotaci jak na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a MVN, tak i na jejich výstavbu a obnovu. Vyhlášení dotační výzvy se dá očekávat v nejbližší době, tak neváhejte tuto podporu využít!

Cílem plánované výzvy je posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení technického stavu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (MVN) a navrácení jejich základních a vodohospodářských funkcí. Dále je podpora poskytována za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod.

V rámci dotační výzvy jsou podporovány následující typy projektů:

 • Odstranění havarijních a nevyhovujících technických stavů na nerybochovných rybnících a MVN ve vlastnictví obcí a DSO.
 • Výstavba nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence vody v krajině.
 • Zlepšení užitné hodnoty rybníků a MVN, včetně hrází, bezpečnostních přelivů, výpustných zařízení a odtokových kanálů.
 • Zvýšení zásoby vody v krajině, jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha.

V případě projektu na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovného rybníku či malé vodní nádrže je:

 • pro obec do 1 000 obyvatel výše podpory max. 50 % uznatelných stavebně-technologických nákladů, zároveň max. 2 mil. Kč a max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu v případě odbahňování;
 • pro obec nad 1 000 obyvatel výše podpory max. 30 % uznatelných stavebně-technologických nákladů, zároveň max. 2 mil. Kč a max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu v případě odbahňování.

V případě projektu na výstavbu či obnovu nerybochovného rybníku nebo MVN je:

 • pro obec do 1 000 obyvatel výše podpory max. 50 % uznatelných stavebně-technologických nákladů, zároveň max. 4 mil. Kč/ha, přičemž max. do výše 10 mil. Kč;
 • pro obec nad 1 000 obyvatel výše podpory max. 30 % uznatelných stavebně-technologických nákladů, zároveň max. 4 mil. Kč/ha, přičemž max. do výše 10 mil. Kč;

Součástí žádosti o dotaci musí být následující povinné přílohy:

 • dokumentace pro stavební povolení či dokumentace odpovídajícího rozsahu;
 • platné ohlášení stavby či pravomocné územní rozhodnutí;
 • naceněný soupis prací;
 • doklad o vlastnictví obce k vodnímu dílu;
 • stanovisko správce povodí k navrhované akci;
 • situace území v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce;
 • v případě odbahnění MVN zaměření sedimentu a stanovení průměrné mocnosti sedimentu před realizací akce, provedené odborně způsobilou osobou;
 • další přílohy a formuláře.

Podmínkou pro přiznání podpory na odbahnění rybníků a MVN je mocnost sedimentu převyšující 40 cm, přičemž pro výpočet mocnosti se za relevantní považuje katastrální výměra nádrže. DPH je uznatelným nákladem.

V případě zájmu o zajištění dotace, či pouze nezávazné konzultace, se na nás neváhejte obrátit. Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, zajištění všech potřebných příloh, přes podání žádosti v systému ISPROFIN, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
obce do 1 000 obyvatel – max. 50 %, zároveň max. do výše 2 mil. Kč
obce nad 1 000 obyvatel – max. 30 %, zároveň max. do výše 2 mil. Kč
Číslo a druh výzvy:
číslo bude upřesněno / kolová
Datum příjmu žádostí:
červenec/srpen 2024
Dotační program:
Ministerstvo zemědělství, program 129 490
Oprávněný žadatel:
obce a dobrovolné svazky obcí

Zavolejte nám: 797 979 530